GRAMMAR INTERMEDIATE INDEX 

grammar.int.index.html

THE LIST OF IRREGULAR VERBS (Düzensiz Fiillerin Listesi)
Sayın misafirler, isteğiniz üzere "Düzensiz Fiillerin Listesi" eklendi.
Bu liste daha sonra ilgili sayfaya eklenecektir.
"Irregular Verbs" İngilizce'de çok kullanılan fiillerdir. 
Lütfen bunları hemen ezberlemeye çalışmayınız!

LESSON 1 - Personal Pronouns Şahıs Zamirleri 

Page1

LESSON 2 -TO BE (am-is-are) olmak fiilinin şahıslara göre kullanımı 

Page2

                    TO BE Fiilinin Simple Present Tense -Geniş Zamana    Göre- Çekimi 

Page3

                    TO BE Fiilinin Soru ve Kısa Cevap Şekilleri

Page4

LESSON 3- Articles (a/an/the)

Page5

LESSON 4- Plurals of nouns -               İsimlerin çoğul halleri

Page6

                     Irregular plurals -           Düzensiz çoğullar

Page7

LESSON 5- Possessive Adjectives -   İyelik Sıfatları 

Page8

LESSON 6- Genitive apostrophe "s" - iyelik eki 

Page9

LESSON 7- Demonstrative                İşaret Sıfatları
                        
This, that, these, those

Page10

                    Examples                             Örnekler

Page11

LESSON 8- Have Got

Page12

LESSON 9- Countable and Uncountable Nouns  
                  
  Sayılabilen ve Sayılamayan isimler

Page13

                         Examples                       Örnekler

Page14

                          Uncountable Nouns          Sayılamayan İsimler

Page15

LESSON10-Prepositions                    Edatlar/İlgeçler I
                   
Prepositions of  place - 
     yer edatları 
             
  in, on, under, next to, behind

Page16

LESSON11-There is / There are         Varlık cümleleri

Page17

                    Affirmative  Sentences

Page18

LESSON12-Possessive Pronouns Used as Nouns 
                 
 
İsim Olarak Kullanılan İyelik Zamirleri

Page19

                    Examples Örnekler

Page20

LESSON13-Adjectives Sıfatlar

Page21

                    Nationality Adjectives      Milliyet Sıfatları

Page22

LESSON14-The Simple Present Tense Geniş Zaman   I

Page23

                    The Use of  The Simple Present Tense
                   
Geniş Zamanın Kullanımı

Page24

                 Simple Present with he, she and it

Page25

                    Examples                       Örnekler

Page26

                     Examples                       Örnekler

Page27

LESSON15-The Simple Present Tense in yes / no questions  
                    Geniş zamanda evet / hayır sorularının kullanımı

Page28

LESSON16-The Simple Present Tense in yes / no questions (Exercises)   

Page29

LESSON17-Some"Wh" Questions

Page30

                    what, who, how, where, when

Page31

LESSON18-Prepositions (Edatlar/İlgeçler) II
              Prepositions of Time - Zaman Edatları
-in-

Page32

                   -on-

Page33

                   -at-

Page34

                   -in,on,at- Exercises

Page35

LESSON19-The Imperative (Emirler)                  

Page36

                    Olumsuz Emir Cümlesi

Page37

LESSON20-Can for ability                  

Page38

                    Can for ability-Short Answers - Kısa cevaplar

Page39

                    Exercises

Page40

LESSON21-The Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman)                  

Page41

                    Short Answers In Present Continuous Tense

Page42

                    With Question Words       

Page43

LESSON22-Object Pronouns (-i hali, akuzatif hali)    

Page44

LESSON23-Gerunds and Infinitives (İsim Fiiler)-A) Gerunds

Page45

LESSON23-Gerunds and Infinitives (İsim Fiiler)-B) Infinitives 

Page46

LESSON24-Can for permission and request
                (İzin ve ricalarda can kalıbının kullanımı)

Page47

LESSON25-Must for necessity and obligation
                   
(Must'ın gereklilik ve zorunluluk anlamında
kullanımı 
            

Page48

LESSON25-Examples

Page49

LESSON26-Quantifiers (Niceleyiciler):  Some and Any

Page50

LESSON26-Quantifiers Mixed Examples About Some and Any

Page51

LESSON27- How much and how many (Miktar soruları)

Page52

LESSON28-Adverbs of frequency  (Sıklık bildiren zaman zarfları)

Page53

LESSON28-Adverbs of frequency  Examples

Page54

LESSON29-Adverbs and Adverbial phrases of frequency
                
(Sıklık bildiren zarf ve ibareler)

Page55

LESSON29-Adverbs and Adverbial phrases of frequency  Examples

Page56

LESSON30-Present Simple or Continuous ?
  
                        Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman'ın karşılaştırması 

Page57

LESSON30-PresentSimpleorContinuous? or Continuous? 
                         Geniş Zaman
ve Şimdiki Zaman'ın
karşılaştırması  Example
s

Page58

LESSON31-Past Tense of Be (Was-Were)

Page59
LESSON31-Past Tense of Be (Was-Were) Page60
LESSON31-Past Tense of Be (Was-Were) Page61
LESSON31-Past Tense of Be (Was-Were) Page62
LESSON31-Past Tense of Be (Was-Were) Page63
LESSON32-Past Tense (Had)
                        
Sahip Olmak (Had)  Fiilinin Geçmiş Zamandaki Çekim
Page64

LESSON32-Past Tense (Had)
                        
Sahip Olmak (Had)  Fiilinin Geçmiş Zamandaki Çekim

Page65

LESSON 33-The Simple Past Tense with Regular Verbs
                         
(Geçmiş Zamanın Düzenli Fiillerle Kullanımı)

Page66

LESSON 33-The Simple Past Tense with Regular Verbs
                         
(Geçmiş Zamanın Düzenli Fiillerle Kullanımı)

Page67

LESSON 33-Question Words in The Simple Past Tense 
                    
Geçmiş Zamanda Soru Kelimele
ri

Page68

LESSON 33-Adverbs of Time in The Simple Past Tense 
                         
(Geçmiş Zamanda Kullanılan Zaman İbareleri)

Page69

LESSON 33-Adverbs of Time in The Simple Past Tense 
                         
(Geçmiş Zamanda Kullanılan Zaman İbareleri)

Page70

previous                                                           main page