Verbs
 

 

 

 

 

The List of Irregular Verbs

(Düzensiz Fiillerin Listesi)
Present 

Past

Past Participle
arise  -  1) kalkmak 2) doğmak arose arisen
awake - uyandırmak awoke awoken
be -        olmak was/were  been
beat -    dövmek, yenmek  beat beaten
become - olmak became become
begin  -  başlamak began begun
bend -    eğ-il-mek bent bent
bet -       bahse girmek bet bet
bite -      ısırmak bit bitten
bleed -   kanamak bled bled
blow -     esmek, üflemek blew blown
break -   kır-ıl-mık broke broken
bring -    getirmek brought brought
build -     yapmak (inşaat) built built
burn -     yanmak, yakmak burned/burnt burned/burnt
burst -    patlamak, yarılmak burst burst
buy -       satın almak bought bought
catch -   yakalamak caught caught
choose -seçmek chose chosen
cling -    yapışmak, sıkıca sarmak clung clung
come -   gelmek came come
cost -     mal olmak cost cost
creep -   sürünmek crept crept
cut -       kesmek cut cut
deal -     1) dağıtmak 2) ele almak dealt dealt
dig -        kazmak dug dug
dive -     dalmak, dalış yapmak dived/dove dived
do -         yapmak did done
draw -    çizmek drew drawn
dream -  rüya görmek dreamed/dreamt dreamed/dreamt
drink -     içmek drank drunk
drive -    sürmek drove driven
eat -       yemek ate eaten
fall -       düşmek fell fallen
feed -     beslemek fed fed
feel -      hissetmek felt felt
fight -     savaşmak fought fought
find -       bulmak found found
fit -          uymak fit fit
flee -       kaçmak fled fled
fling -      fırlatmak, atmak flung flung
fly -         uçmak flew flown
forbid -   yasaklamak forbade/forbad forbidden
forget -   unutmak forgot forgotten
forgive - affetmek forgave forgiven
freeze -  donmak froze frozen
get -        almak got got/gotten
give -      vermek gave given
go -         gitmek went gone
grind -    öğütmek, çekmek ground ground
grow -     büyü - t - mek grew grown
hang -    asmak, sarkmak hung hung
have -    sahip olmak had had
hear -     işitmek heard heard
hide -      gizlenmek hid hidden
hit -         vurmak hit hit
hold -      tutmak held held
hurt -       incitmek, yaralamak hurt hurt
keep -     tutmak, korumak kept kept
kneel -    diz çökmek knelt knelt
knit -       örmek knit/knitted knit/knitted
know -    bilmek knew known
lay -        döşemek laid laid
lead -     yöneltmek led led
leap -     atlamak , sıçramak leapt leapt
leave -   bırakmak, ayrılmak left left
lend -     ödünç vermek lent lent
let -        bırakmak, izin vermek let let
lie (lie down) - yatmak, uzanmak  lay lain
lie -        yalan söylemek lay lain
light -    aydınlatmak lit/lighted lit/lighted
lose -     kaybetmek lost lost
make -  yapmak made made
mean -  demek istemek,       
               kastetmek, anlamı olmak
 
meant meant
meet -   karşıla - ş - mak met met
pay -      ödemek paid paid
prove -  kanıtlamak , ispat etmek proved proved/proven
put -       koymak put put
quit -      vazgeçmek, terketmek quit quit
read -    okumak read read
ride -      binmek rode ridden
ring -      çalmak (zil) rang rung
rise -      doğmak (güneş) rose risen
run -       koşmak ran run
say -       demek said said
see -       görmek saw seen
seek -     aramak sought sought
sell -       satmak sold sold
send -     göndermek, yollamak sent sent
set -      koymak,yerleştirmek;         kurmak, ayarlamak set set
sew -     dikmek sewed sewed/sewn
shake -  sarsmak, el sıkmak  shook shaken
shave -  tıraş olmak shaved shaved/shaven
shine -   parlamak shone shone
shoot -  vurmak (silahla) shot shot
show -   göstermek showed shown
shrink -  çekmek, küçülmek shrank/shrunk shrunk/shrunken
shut -     kapa - t-mak shut shut
sing -     şarkı söylemek, ötmek  sang sung
sink -     batmak sank sunk
sit -        oturmak sat sat
sleep -  uyumak slept slept
slide -   kaymak slid slid
speak - konuşmak spoke spoken
speed - çabuk gitmek, koşmak,  
               acele etmek
sped sped
spend - harcamak spent spent
spill -    dökmek, saçmak  spilled/spilt spilled/spilt
spin -    dönmek, döndürmek spun spun
spit -     tükürmek, çiselemek,  
             
serpelemek
spat spat
split -    yarmak, çatlatmak split split
spread - yaymak, sermek, 
               dağıtmak
spread spread
spoil -    bozmak spoilt spoilt
spring - sıçramak sprang sprung
stand -  (ayakta) durmak stood stood
steal -    çalmak stole stolen
stick -    batmak, yapışmak stuck stuck
sting -    arı gibi sokmak, batmak   stung stung
stink -    kokuşmak, pis kokmak stank/stunk stunk
strike -   çarpmak struck struck
swear - yemin etmek swore sworn
sweep - süpürmek swept swept
swim -   yüzmek swam swum
swing -  salıncakta  sallanmak swung swung
take -     almak took taken
teach -   öğretmek taught taught
tear -      yırtmak tore torn
tell -       söylemek, anlatmak told told
think -    düşünmek thought thought
throw -   atmak threw thrown
understand - anlamak understood understood
upset -   devirmek, altüst etmek upset upset
wake -   uyandırmak woke woken
wear -    giymek wore worn
weave - dokumak, örmek wove woven
weep -  ağlamak, gözyaşı dökmek wepk wept
win -      kazanmak won won
wind -    döndürmek, sarmak,  
                burkmak (saat)
 
wound wound
withdraw - geri çek - il -  mek withdrew withdrawn
wring -   burmak, bükmek wrung wrung
write -    yazmak wrote written

irregularvrb.html                  previous             main page